Sidonia no Kishi Wiki
Advertisement

Gauna 492 was the 492nd Gauna encountered by Sidonia. This Gauna showed the ability to blend itself into stellar gas through the use of its placenta. Gauna 492 also had the ability to absorb Heigus Particle Cannon shots. In order to defeat the Gauna, Tanikaze was forced to have its arm eaten to provide protection from recoil, using a ballistic gun to isolate and expose the True Body, which was then destroyed by a Kabizashi.

Links

Knights of Sidonia Characters
Sidonia
Gardes Pilots

Nagate Tanikaze | Izana Shinatose | Shizuka Hoshijiro | Honoka Sisters | Mochikuni Akai | Hinata Momose | Kashiwade Aoki | Izumo Midorikawa | Eiko Yamano - Toutarou Yamano| Samari Ittan | Tonami | Kouichi Tsuruuchi | Ichirou Seii | Norio Kunato | Kaoru Hazama | Ryouhei Kasuga | Kujira Negi | Hamagata | Hashine | Suzuki

Sidonia Command

Yuhata Midorikawa | Ryouko Takahashi | Ichirou Seii | Ochiai Clone

Immortal Ship Committee

Kobayashi | Lala Hiyama | Hiroki Saitou | Yure Shinatose | Ochiai

ET Research Center

Numi Tahiro | Yure Shinatose

Toha Heavy Industries

Sasaki | Shinsuke Tanba | Shijimi

Kunato Developments

Norio Kunato - Mozuku Kunato

Androids

Teruru Ichigaya

Chimeras

Tsumugi Shiraui - Kanata

Gauna
Gauna 487 | Gauna 491 | Gauna 492 | Gauna 493 | Benisuzume | Placental Hoshijiro | Ocarina | Gauna 541 | Large Mass Union Ship | Lem Gauna Wall | Lem VII Gauna | Aulos
Knights of Sidonia
Anime Season 1 | S1 compilation movie | Season 2 | The Star Where Love is Spun (movie) | Season 3
Subjects & Topics Sidonia | Gauna | Gardes | Technology of Sidonia | Characters of Sidonia |
Manga Volume 1 | Volume 2 | Volume 3 | Volume 4 | Volume 5 | Volume 6 | Volume 7 | Volume 8 | Volume 9 | Volume 10 | Volume 11 | Volume 12 | Volume 13
Advertisement