Sidonia no Kishi Wiki
Advertisement

Gauna 541

Gauna 541 was the name given to the Gauna that attacked the Lem Colonists initial survey ship. Coming in at high speed, and launched from the Ocarina, it was intercepted by Nagate Tanikaze in his Guardian, along with the prototype back unit and prototype bullet accelerator.

This Gauna did no damage to neither ship nor Guardian, due to the long-range shot made by Nagate and his prototype bullet accelerator.

Knights of Sidonia Characters
Sidonia
Gardes Pilots

Nagate Tanikaze | Izana Shinatose | Shizuka Hoshijiro | Honoka Sisters | Mochikuni Akai | Hinata Momose | Kashiwade Aoki | Izumo Midorikawa | Eiko Yamano - Toutarou Yamano| Samari Ittan | Tonami | Kouichi Tsuruuchi | Ichirou Seii | Norio Kunato | Kaoru Hazama | Ryouhei Kasuga | Kujira Negi | Hamagata | Hashine | Suzuki

Sidonia Command

Yuhata Midorikawa | Ryouko Takahashi | Ichirou Seii | Ochiai Clone

Immortal Ship Committee

Kobayashi | Lala Hiyama | Hiroki Saitou | Yure Shinatose | Ochiai

ET Research Center

Numi Tahiro | Yure Shinatose

Toha Heavy Industries

Sasaki | Shinsuke Tanba | Shijimi

Kunato Developments

Norio Kunato - Mozuku Kunato

Androids

Teruru Ichigaya

Chimeras

Tsumugi Shiraui - Kanata

Gauna
Gauna 487 | Gauna 491 | Gauna 492 | Gauna 493 | Benisuzume | Placental Hoshijiro | Ocarina | Gauna 541 | Large Mass Union Ship | Lem Gauna Wall | Lem VII Gauna | Aulos
Advertisement