FANDOM


Kunato Developments logo cropped

Kunato Developments (岐神開発 Kunato Kaihatsu) is a major engineering firm of Sidonia and Toha Heavy Industries' main competitor. The company is a private firm that's managed by the Kunato Family; the company is currently managed by Norio Kunato. However, Ochiai is the true director of the company behind the scenes.

Description & CharacteristicsEdit

Known EmployeesEdit

HistoryEdit

Pics GalleryEdit

Articles & ReferencesEdit

Notes & TriviaEdit

LinksEdit

Knights of Sidonia Characters
Sidonia
Gardes Pilots

Nagate Tanikaze | Izana Shinatose | Shizuka Hoshijiro | Honoka Sisters | Mochikuni Akai | Hinata Momose | Kashiwade Aoki | Izumo Midorikawa | Eiko Yamano - Toutarou Yamano| Samari Ittan | Tonami | Kouichi Tsuruuchi | Ichirou Seii | Norio Kunato | Kaoru Hazama | Ryouhei Kasuga | Kujira Negi | Hamagata | Hashine | Suzuki

Sidonia Command

Yuhata Midorikawa | Ryouko Takahashi | Ichirou Seii | Ochiai Clone

Immortal Ship Committee

Kobayashi | Lala Hiyama | Hiroki Saitou | Yure Shinatose | Ochiai

ET Research Center

Numi Tahiro | Yure Shinatose

Toha Heavy Industries

Sasaki | Shinsuke Tanba | Shijimi

Kunato Developments

Norio Kunato - Mozuku Kunato

Androids

Teruru Ichigaya

Chimeras

Tsumugi Shiraui - Kanata

Gauna
Gauna 487 | Gauna 491 | Gauna 492 | Gauna 493 | Benisuzume | Placental Hoshijiro | Ocarina | Gauna 541 | Large Mass Union Ship | Lem Gauna Wall | Lem VII Gauna | Aulos
Knights of Sidonia
Anime Season 1 | S1 compilation movie | Season 2 | Season 3
Subjects & Topics Sidonia | Gauna | Gardes | Technology of Sidonia | Characters of Sidonia |
Manga Volume 1 | Volume 2 | Volume 3 | Volume 4 | Volume 5 | Volume 6 | Volume 7 | Volume 8 | Volume 9 | Volume 10 | Volume 11 | Volume 12 | Volume 13